Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky prodeje a pronájmu toaletních kabin

 1. Předmět všeobecných podmínek
  1. Tyto všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran TOILETDESIGN s.r.o. (dále jen prodejce/pronajímatel nebo prodejce nebo pronajímatel) a zákazníka.
  2. Předmětem prodeje a pronájmu jsou toaletní kabiny a hygienická zařízení.
 2. Předání předmětu
  1. Předmět prodeje či pronájmu může být předán pouze na základě písemné objednávky, která byla prodejcem akceptována a potvrzena.
  2. Ústní, osobní či telefonická objednávka musí být zákazníkem písemně potvrzena.
  3. Specifické podmínky prodeje či pronájmu musí být uvedeny v objednávce. V objednávce musí být minimálně definovány: požadovaný termín a místo instalace, návrh designu (fotografie v digitální podobě s rozlišením minimálně 300 DPI a vyšší)
  4. Předmět prodeje či pronájmu musí být zákazníkovi předán vždy čistý a v plně funkčním stavu na základě dodacího listu.
  5. Prodejce/pronajimatel zajišťuje pojištění předmětu v průběhu transportu. Po předání ručí za veškeré škody na zboží způsobené špatnou manipulací, vandalismem či odcizením zákazník.
 3. Servis
  1. Servisní práce na předmětu prodeje či pronájmu jsou prováděny dle ukazatelů návštěvnosti, zásoby čisté vody a zaplnění nádoby odpadní vody toalety minimálně však jednou měsíčně, pokud není smluvními stranami v objednávce sjednáno jinak.
  2. Termín provádění servisních prací určuje prodejce/pronajimatel. Standardní servis je prováděn v pracovní dny od pondělí do pátku.
  3. Nadstandardní servis je možné provést na základě písemné objednávky zákazníka doručené prodejci/pronajimateli nejméně dva pracovní dny předem.
  4. Provedení servisu potvrzuje zákazník nebo jím pověření osoba prodejci/pronajímateli podpisem servisního listu.
  5. Servis toaletních kabin zahrnuje dopravu, vysátí fekálií a jejich odbornou likvidaci na čistírně odpadních vod ve shodě s platnými ekologickými předpisy, dále čištění a desinfekci předmětu prodeje či pronájmu, doplnění chemických náplní a toaletních potřeb. Vizuální kontrolu instalovaného vybavení a venkovního opláštění, test funkčnosti elektronického vybavení.
  6. V případě pronájmu je zákazník povinen okamžitě informovat pronajímatele o zjištěných poruchách či o nedostatcích v provedeném servisu. Pronajímatel pak tyto závady či nedostatky odstraní.
 4. Práva a povinnosti zákazníka
  1. V případě pronájmu je zákazník povinen chránit předmět pronájmu před odcizením a poškozením.
  2. Krádež nebo poškození v případě pronájmu musí zákazník bez prodlení ohlásit pronajímateli a současně Policii ČR. Pokud tak neučiní, bude vzniklá škoda v plné výši uplatňována po zákazníkovi.
  3. Zákazník nesmí pronajatý předmět bez souhlasu pronajímatele přemisťovat nebo třetí osobě pronajímat.
  4. U předmětu pronájmu nesmí zákazník provádět svévolně žádné servisní práce, opravy či jiné zásahy na předmětu pronájmu (nýtování, vrtání, atp.)
  5. Zákazník je povinen udržovat volný a sjízdný přístup k předmětu prodeje/pronájmu tak, aby prodejce/pronajímatel mohl provést servis. Servis zajišťuje prodejce/pronajímatel pomocí servisního vozu, který může být vybaven také vlekem.
  6. Nezajistí-li zákazník přístup k předmětu prodeje/pronájmu dle bodu 4.7, je zákazník povinen dopravit předmět prodeje/pronájmu do vzdálenosti 5 metrů od servisního vozu prodejce/pronajímatele.
  7. V případě, že zákazník nezajistí podmínky pro provedení servisu v řádném termínu, je zákazník povinen uhradit prodejci/pronajímateli jak neprovedený řádný servis, tak dopravné vztahující se k dodatečně prováděnému servisu.
  8. Rozhodne-li se zákazník zrušit potvrzenou objednávku a písemné zrušení této objednávky nedoručí prodejci/pronajímateli nejpozději dva pracovní dny před sjednaným dnem instalace, je zákazník povinen uhradit prodejci/pronajímateli všechny vzniklé náklady související se zrušenou objednávkou.
  9. Při volbě speciálního designu předmětu prodeje/pronájmu je nutné zaplatit nevratnou zálohu a všechny výdaje s tím spojené (náklady na pořízení fotografie, grafické práce, potisk, materiál na polep, atd.).
  10. Zákazník je povinen uhradit všechny dodatečné náklady, které prodejci/pronajímateli vzniknou při odstranění poškození či znehodnocení předmětu prodeje/pronájmu zaviněné zákazníkem.
 5. Ukončení pronájmu
  1. Není-li doba pronájmu přesně uvedena v objednávce, ukončení pronájmu je zákazník povinen sdělit pronajímateli písemně nejdéle dva pracovní dny před požadovaným dnem ukončení pronájmu.
  2. Pokud zákazník neoznámí pronajímateli ukončení pronájmu v termínu dle bodu 5.1, není možné přihlížet k případným reklamacím týkající se ukončení termínu pronájmu.
  3. Pronajímatel je oprávněn ukončit pronájem okamžitě v případě, že považuje předmět pronájmu za ohrožený, nebo pokud je zákazník opožděn s platbou za poskytované služby.
 6. Cena za prodej/nájem
  1. Cena za prodej zařízení bez dalšího servisu neobsahuje dopravu na místo a instalaci. Následnou údržbu si zajišťuje a hradí zákazník sám.
  2. V případě prodeje zařízení s následným servisem je v ceně zahrnuta doprava, instalace bez materiálu potřebného k ukotvení a umístění toalety v nestandardních podmínkách,  pravidelný servis dle sjednané smlouvy a likvidace fekálií na čistírně odpadních vod. 
  3. V případě pronájmu nájemní doba počíná a končí dnem dle potvrzené objednávky.
  4. Nájemné není počítáno za dobu, kdy je předmět pronájmu umístěn u zákazníka v případě, že tato doba předchází sjednanému začátku pronájmu. Nájemné není počítáno za dobu, kdy předmět pronájmu zůstává u zákazníka po uplynutí sjednaného dne ukončení pronájmu.
  5. Cena za pronájem obsahuje dopravu instalaci, odvoz, pravidelný servis dle sjednané smlouvy, likvidace fekálií na čistírně odpadních vod a pojištění předmětu pronájmu.
 7. Fakturace
  1. Prodejce vystaví a zašle zákazníkovi daňový doklad do 14-ti dnů od sjednaného prodeje. Daňový doklad je vystaven v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty.
  2. Prodejce/pronajímatel má právo požadovat po zákazníkovi platbu formou zálohy. V případě volby specifického designu má prodejce/pronajímatel právo žádat nevratnou zálohu na výdaje spojené s tvorbou tohoto designu.
  3. Standardní doba splatnosti je 14 dní ode dne vystavení daňového dokladu v případě pronájmu. Při prodeji je platba realizována nejpozději při předávání zboží.
  4. Podmínky prodeje/pronájmu pro neziskové organizace a státní správu, doba splatnosti činní 30 dní ode dne vystavení daňového dokladu
  5. Daňový doklad je považován za uhrazený v den, kdy je částka připsána na účet prodejce/pronajímatele.
  6. Pokud je daňový doklad vystaven v cizí měně, je zákazník povinen uhradit jak částku uvedenou na daňovém dokladu, tak bankovní poplatky související s úhradou.
  7. V případě pozdní úhrady je zákazník povinen uhradit prodejci/pronajímateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
  8. V případě dlouhodobých akcí trvajících déle než 6 měsíců nebo u těch, kde není znám datum ukončení, bude daňový doklad vystavován v pravidelných intervalech po měsíci.
  9. V případě nestandardních objednávek může být způsob fakturace řešen samostatnou smlouvou.
  10. Za den zdanitelného plnění je považován poslední kalendářní den u ukončeného pronájmu. U platby v hotovosti nebo ve speciálních případech po předchozí dohodě se zákazníkem úhrada probíhá první den pronájmu.
 8. Doporučení
  1. Prodejce/pronajímatel doporučuje zákazníkovi, aby v zájmu ochrany zdraví uživatelů prováděl denní sanitaci exponovaných ploch toaletních kabin.
  2. Nařízení vlády č. 137/2004 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví, stanovuje počty toaletních kabin u krátkodobých akcí: 1 kabina vždy pro 50 žen a 100 mužů, 1 pisoár navíc pro 50 mužů, alespoň 1 záchod pro invalidy. Toaletní kabiny musí být uspořádány podle pohlaví odděleně.
 9. Platnost
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky a právní vztahy jimi upravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, v platném znění, a to i v případě, že všeobecné obchodní podmínky neobsahují přímo ustanovení upravující tyto právní vztahy.
  2. Vedlejší dohody nebo ústní ujištění nad rámec těchto všeobecných obchodních podmínek či nad rámec potvrzené objednávky jsou nezávazná.
  3. Všeobecné obchodní podmínky jsou dostupné na www.toiletdesign.cz
  4. Prodejce/pronajímatel si vyhrazuje právo změnit všeobecní obchodní podmínky podle svých potřeb v souladu s obchodní strategií a aktuálním stavem na trhu.
  5. Datum poslední úpravy: 13.září 2016