top of page

Všeobecné obchodní podmínky prodeje 

 1. Předmět všeobecných podmínek

  1. Tyto všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran TOILETDESIGN s.r.o. (dále jen prodejce) a zákazníka.

  2. Předmětem prodeje a jsou toaletní kabiny a hygienická zařízení.

 1. Předání předmětu

  1. Předmět prodeje může být předán pouze na základě písemné objednávky, která byla prodejcem akceptována a potvrzena.

  2. Ústní, osobní či telefonická objednávka musí být zákazníkem písemně potvrzena.

  3. Specifické podmínky prodeje musí být uvedeny v objednávce. V objednávce musí být minimálně definovány: požadovaný termín a místo instalace, návrh designu (fotografie v digitální podobě s rozlišením minimálně 300 DPI a vyšší)

  4. Předmět prodeje či musí být zákazníkovi předán vždy čistý a v plně funkčním stavu na základě dodacího listu.

  5. Prodejce zajišťuje pojištění předmětu v průběhu transportu. Po předání ručí za veškeré škody na zboží způsobené špatnou manipulací, vandalismem či odcizením .

 1. Práva a povinnosti zákazníka​​​​

  1. Rozhodne-li se zákazník zrušit potvrzenou objednávku a písemné zrušení této objednávky nedoručí prodejci nejpozději dva pracovní dny před sjednaným dnem instalace, je zákazník povinen uhradit prodejci všechny vzniklé náklady související se zrušenou objednávkou.

  2. Při volbě speciálního designu předmětu prodeje je nutné zaplatit nevratnou zálohu a všechny výdaje s tím spojené (náklady na pořízení fotografie, grafické práce, potisk, materiál na polep, atd.).

  3. Zákazník je povinen uhradit všechny dodatečné náklady, které prodejci vzniknou při odstranění poškození či znehodnocení předmětu prodeje zaviněné zákazníkem.

 1. Cena za prodej

  1. Cena za prodej zařízení bez dalšího servisu neobsahuje dopravu na místo a instalaci. Následnou údržbu si zajišťuje a hradí zákazník sám.

 1. Fakturace

  1. Prodejce vystaví a zašle zákazníkovi daňový doklad do 14-ti dnů od sjednaného prodeje. Daňový doklad je vystaven v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty.

  2. Prodejce má právo požadovat po zákazníkovi platbu formou zálohy. V případě volby specifického designu má prodejce právo žádat nevratnou zálohu na výdaje spojené s tvorbou tohoto designu.

  3. Standardní doba splatnosti je 14 dní ode dne vystavení daňového dokladu . Při prodeji je platba realizována nejpozději při předávání zboží.

  4. Podmínky prodeje pro neziskové organizace a státní správu, doba splatnosti činní 30 dní ode dne vystavení daňového dokladu

  5. Daňový doklad je považován za uhrazený v den, kdy je částka připsána na účet prodejce.

  6. Pokud je daňový doklad vystaven v cizí měně, je zákazník povinen uhradit jak částku uvedenou na daňovém dokladu, tak bankovní poplatky související s úhradou.

  7. V případě pozdní úhrady je zákazník povinen uhradit prodejci úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

  8. V případě nestandardních objednávek může být způsob fakturace řešen samostatnou smlouvou.

 1. Platnost

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky a právní vztahy jimi upravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, v platném znění, a to i v případě, že všeobecné obchodní podmínky neobsahují přímo ustanovení upravující tyto právní vztahy.

  2. Vedlejší dohody nebo ústní ujištění nad rámec těchto všeobecných obchodních podmínek či nad rámec potvrzené objednávky jsou nezávazná.

  3. Všeobecné obchodní podmínky jsou dostupné na www.toiletdesign.cz

  4. Prodejce si vyhrazuje právo změnit všeobecní obchodní podmínky podle svých potřeb v souladu s obchodní strategií a aktuálním stavem na trhu.

bottom of page